forrest-villkor

Villkor

Villkor för Medlemskap i Move About och för nyttjande av elbilar

§ 1 INLEDNING
Dessa villkor gäller för medlemskap i Move About och för nyttjande av fordon. Avtalet ingås mellan dig som kund (”Kunden”) och Move About AB (”MAAB”).

Information om Move About AB:
Org.nr.: 556774-2035

Adress:
Move About AB
Första långgatan 28 B
413 27 Göteborg

Telefon: 031 799 28 04
E-post: info@moveabout.se

§ 2 KUNDKRAV
Kunden måste vara minst 18 år, ha giltigt körkort (klass B) och acceptera villkoren i detta Avtal. Kunden måste ange korrekta uppgifter om namn, adress, telefonnummer och e-mail.

§ 3 BETALNINGSVILLKOR
Priset för tjänsten består av en fast medlemsavgift och en avgift per timme för hyresperioden. I tillägg kommer eventuella avgifter för beställning av nytt nyckelkort, cancellering av beställningar och sent återlämnande av fordon. Gällande priser och avgifter finns tillgängliga på beställningsportalen. MAAB kan efterbelasta användare med tilläggskrav som självrisk, böter och avgifter, ersättning av laddkabel och eventuella andra krav. Medlemskapet löper från det att Kunden registrerar sig och förnyas automatiskt varje månad. Kunden blir belastad för medlemskapet varje månad tills Kunden själv väljer att säga upp avtalet. Detta görs genom att skicka ett e-mail till info@moveabout.se (mer info i § 12 Uppsägning). Gällande priser för fordonsnyttjande finns tydligt beskrivet på beställningsportalen. Kunden betalar i efterskott för varje resa, med betalkort (VISA/Mastercard) eller faktura (företag). Vid kortbetald resa reserveras kostnaden för bokningen fyra dagar innan bokningen infaller, om bokning infaller inom fyra dagar sker reservation direkt vid bokning. Vid avbokning upp till två timmar innan bokningens starttid släpps reservationen och pengarna görs tillgängliga igen, hur snabbt detta sker beror på Kundens bank. Kundens bank kan kräva att betalningar och reservationer bekräftas exempelvis via mobilt BankID eller PIN-kod.

MAAB förbehåller sig rätten att ändra priset på det löpande medlemskapet, gällande från nästa förnyelse av medlemskapet. De nya priserna meddelas direkt till Kunden på den e-mailadress som uppges vid registrering, senast en månad före verkställande. MAAB förbehåller sig rätten att ändra pris för fordonsnyttjande. De nya priserna förmedlas på beställningsportalen och kommer att synas tydligt vid beställning av bil. Kunden betalar för sitt medlemskap och bilnyttjande genom betalkort (VISA/Mastercard) eller månadsvis fakturering (företag).

§4 VAD ÄR INKLUDERAT I MEDLEMSKAPET
Medlemskap i MAAB ger Kunden rätt att hyra fordon till gällande priser genom beställningsportalen. Kunden får en egen användarprofil som ger åtkomst till fordon i MAAB’s fordonsflotta. Medlemskap i MAAB är en förutsättning för att kunna hyra fordon.

För tjänstemedlemskap är användaren ansvarig att meddela Move About om anställningen upphör eller förändras. Det är inte tillåtet att boka tjänstekörningar utan giltig anställning och resor som bokas utan anställning kommer att faktureras användaren privat.

§ 5 VAD ÄR INKLUDERAT I UTHYRNINGSPRISET
Uthyrningspriset inkluderar:

 • Försäkring i enlighet med villkoren beskrivna i § 10 FÖRSÄKRINGSVILLKOR
 • Fri körsträcka
 • 24 timmars vägassistans
 • Kundservice på 031-799 28 04 från kl 07:30 till kl 19:00 från måndag till fredag

MAAB är ansvariga för att reserverat fordon finns tillgänglig för avhämtning för användare, på avtalad tid och avtalad plats. Fordonet ska vara i tekniskt bra skick och vara utrustat med tillräckligt med ström på batteriet för beräknad körsträcka. Vid kvällskörningar kan högre laddnivåer ej garanteras. Vid intresse av längre kvällskörningar eller fråga om laddnivå inför kvällskörning vänligen kontakta kundservice. Småskador och normalt slitage kan finnas på fordon och ändrar inte priset.

§ 6 AVHÄMTNING OCH ÅTERLÄMNANDE AV FORDON
Kunden kan inte hyra fordon utan att ha gjort en reservation i förhand. Kunden hämtar fordon på reserverad tid, vid vald uthyrningsstation. Vid avhämtning ska användaren låsa upp med hjälp av SMS-funktionen. Bilen startas med nyckel som är fastmonterad vid handskfacket i bilen. Användaren är ansvarig för att ta med laddkabeln från uthyrningsstationen under hyresperioden. Vid återlämnande måste användaren parkera bilen på en av de tillgängliga parkeringsplatserna, på samma uthyrningsstation som bilen hämtades från. Hyresperioden avslutas automatiskt vid bokningens slut. Bilen ska alltid sättas på laddning med laddkabeln och därefter låsas. Bilnyckeln ska vara kvar i bilen. Tillbakaleverans anses ha skett när denna procedur är färdig.

§ 7 KUNDENS BEHANDLING AV FORDONET
Poolfordon får bara köras av medlemmen som utfört beställningen. Kunden är ansvarig för normalt underhåll under hyresperioden och är skyldig att kontrollera att fordonet är i bra skick. Normalt underhåll innefattar t ex att däcken har rätt lufttryck och att det finns tillräckligt med spolarvätska. Om Kunden är tveksam kring detta kan frågor ställas till MAAB. Kunden är skyldig att behandla fordonet väl och att inte påföra skador. Fordonet ska återlämnas i samma skick som vid avhämtning. Rökning är inte tillåtet i bilar.

Vid bokning av Nissan Leaf, Nissan eNV-200 och Renault Zoe är maximal tillåten körsträcka per bokat dygn 30 mil.

Kunden får inte använda fordonet till:

 • Körning utanför offentlig väg eller område
 • Körning av passagerare eller varor mot ersättning
 • Uthyrning
 • Tävling, fartprover eller annan form av testkörning
 • Upplärning eller annan övningskörning
 • Bogsering av andra fordon eller släp

Kunden får inte använda fordonet på olagligt sätt, t ex:

 • Körning under påverkan av alkohol, narkotika eller medicin
 • Frakt av passagerare eller tyngre last än fordon är registrerat för
 • På annat sätt använda fordon i strid mot lagar och trafikregler

Fordonet får inte tas ut ur Sverige utan skriftligt samtycke från MAAB.

§ 8 KUNDENS ANSVAR FÖR SKADOR UNDER HYRESPERIODEN
Under avtalad hyresperiod och fram till att fordonet är återlämnat på korrekt sätt, bär Kunden fullt ansvar för fordonet och nyttjande av detta. MAAB kontrollerar regelbundet fordonen och registrerar t ex skador. Kunden är således ansvarig för alla skador under hyresperioden. Maximal självrisk vid skada eller stöld framgår av § 10 FÖRSÄKRINGSVILLKOR och täcks av Kunden. Om Kunden uppvisat grov oaktsamhet är Kunden ansvarig för hela skadan. Detta gäller även för skador som inte täcks av försäkringen. Kunden är skyldig att så gott det går undersöka fordonet för att hitta eventuella skador eller brister innan fordonet körs iväg från uthyrningsstationen. Kunden ska inom rimlig tid rapportera skador eller brister till MAAB. Likställt med skador under hyresperioder är skador som Kunden anser ha inträffat före hyresperioden, men som Kunden rimligen upptäckt vid en normal kontroll av fordonet vid upphämtning. Kunden är ansvarig för att betala offentliga böter, parkeringsavgifter och andra avgifter som sammanhänger med hyresperioden. Om sådana utgifter inte betalas i tid lägger MAAB på en administrationsavgift på 200 kr vid senare inkrävning från Kunden. Kunden är ersättningsansvarig för förluster som MAAB drar på sig under hyresperioden från t ex reparationer, transport och skador. Självrisken framgår under § 10 FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Ansvar som inte täcks av försäkring ska täckas av Kunden, t ex vårdslöshet.

§ 9 KUNDENS SKYLDIGHETER VID SKADOR
Alla skador, tekniska fel eller olyckor ska Kunden omedelbart anmäla till MAAB. Vid olycka eller motorhaveri ska man ringa supportnummer

031 799 28 04 (framgår även i bilen, på t ex fönsterrutan på förarsidan). Vid stöld, brand, skadegörelse eller skada på person eller djur ska händelsen även alltid anmälas till polisen. Kunden ska fylla i fullständig skadeanmälan och inte lämna bilen utan korrekta säkerhetsvidtagelser. Ifylld skadeanmälan ska skickas omgående till MAAB. Om Kunden inte uppfyller sina plikter i samband med skada är Kunden ansvarig för eventuella merkostnader som kan hänföras till försummelsen.

§ 10 FÖRSÄKRINGSVILLKOR
Följande villkor gäller vid försäkringen:

 • Försäkringen gäller för Kunden som kör fordonet under reserverad hyresperiod
 • För att försäkringen ska gälla måste användaren vara över 18 år och ha giltigt körkort
 • Ansvarsförsäkringen täcker ansvar för skada på person och saker som fordonet orsakat
 • Försäkringen gäller i Sverige
 • Vid skada som kräver nyttjande av bilens vagnskadeförsäkring är självrisken maximalt 6.500kr inklusive moms (för elcyklar max 1.500 kr inklusive moms). Vid kollision med annat fordon eller egendom där även bilens trafikförsäkring behöver nyttjas kan ytterligare självrisk på upp till 4.500kr inklusive moms tillkomma.

Försäkringen omfattar inte:

 • Skada som uppstår vid körning på avspärrat område (bana eller landsväg) vid deltagande i fortkörningstävling eller fartprov
 • Skada som Kunden medvetet orsakat
 • Skador som Kunden framkallat genom grov oaktsamhet
 • Skador som uppstått när fordonet körts medan Kunden är påverkad av berusande eller bedövande medel
 • Förluster relaterade till arbete, t ex utebliven intäkt.

§ 11 ÅNGERRÄTT
Kunden har rätt att ångra avtalet genom att skriftligen meddela MAAB inom 14 dagar att medlemskapet blev registrerat och betalt. Ångerrätten gäller inte fordonshyra utan endast medlemskap.

§ 12 UPPSÄGNING
Medlemskapet sägs upp genom att skicka e-mail till info@moveabout.se.

Kunden kan när som helst säga upp medlemskapet, senast 10 dagar före utgången av månaden.

§ 13 ANVÄNDNING AV PERSONUPPLYSNINGAR
All information som inhämtas används till att kunna erbjuda fordonsdelning med Kunden och behandlas konfidentiellt. MAAB använder GPS-positionering för att lokalisera bilar som inte är returnerade efter bokning, stulna eller försvunna samt vid interna behov. MAAB kan använda personupplysningar om Kunden bland annat för att uppfylla avtalet, utveckla och analysera tjänsterna och samla data för statistiska ändamål. Elcyklar i Göteborg kan komma att loggas med GPS under en period, för utvärderingssyfte. I tillägg kan Kunden vid registrering frivilligt ge samtycke till att MAAB kan skicka information om tjänsten till Kundens registrerade e-mailadress.

§ 14 ANSVARSBEGRÄNSNING
MAAB eftersträvar en hög kvalitet på tjänsten vid varje tidpunkt. Om tjänsten avbryts eller störs väsentligt i mer än 24 timmar och MAAB är ansvarigt, kan Kunden kräva återbetalning av medlemsavgiften för perioden ur drift. Övriga avgifter och utgifter ersätts inte. Ersättning för förluster som Kunden lidit till följd av brister kan endast krävas om MAAB visat grov oaktsamhet eller genomfört väsentligt kontraktsbrott. Indirekta förluster i verksamheten såsom driftsavbrott och tappad intäkt till följd av att avtal med tredjeman förloras eller förluster till följd av skador på annat än hyrfordon, kan endast krävas om förlusten uppkommer från en medveten uppsåtlig handling från anställd på MAAB. MAAB påtar sig inget ansvar för skada eller förlust av ägodelar, som Kunden eller annan person har efterlämnat i fordon under eller efter hyresperioden. Alla reklamationer ska inkomma inom rimlig tid.

§ 15 MISSBRUK AV TJÄNSTEN
MAAB förbehåller sig rätten att stänga av medlem eller avsluta medlemskap vid brott av ovan nämnda villkor.

§ 16 KUNDSERVICE
Frågor om tjänsten, tekniska problem, klagomål och reklamation rörande MAAB’s tjänster eller betalning ska riktas till MAAB’s Kundcenter genom att ringa

031 799 28 04 eller e-post till info@moveabout.se. MAAB eftersträvar att ge svar på kortast möjliga tid.

§ 17 ÖVERLÄMNANDE
MAAB kan lämna över detta avtal till en annan tjänsteleverantör. MAAB ska då ge Kunden information om sådant överlämnande inträffar. Kunden anses informerad tre dagar efter att informationen är skickad till Kundens registrerade e-mailadress.

§ 18 ÄNDRINGAR I VILLKOREN
MAAB har rätt att ändra villkoren i detta avtal. Om ändringarna är väsentliga ska Kunden informeras minst 30 dagar före ändringen träder i kraft, med undantag av ändringar som eventuellt måste genomföras på grund av ingrepp av offentliga myndigheter med så kort varsel att denna tidsgräns inte kan hållas.

§ 19 ÄNDRINGAR I ANVÄNDARUPPGIFTER
Kunden ska direkt informera om ändringar av telefonnummer och andra förhållanden av betydelse för medlemskapet. Detta kan göras antingen på ”Min sida” på beställningsportalen eller genom att meddela Move About per e-post eller telefon. Kunden är själv ansvarig för avgifter och kostnader som uppkommer för att Kunden angivit felaktigt telefonnummer eller inte informerat om ändringar.

§ 20 TVISTER
Avtalet tolkas i enlighet med svensk lagstiftning. Eventuella tvister ska försöka lösas med förhandlingar. Eventuella tvister som inte kan lösas mellan MAAB och Kunden kan tas vidare i normal domstol. Göteborgs tingsrätt används i första hand vid tvister.

Läs mer om hur vi hanterar din personuppgifter